AUTODÍLY PRO VÁŠ VŮZ

www.pdpa.cz

U Trojice 568,
530 06 Pardubice

Otevírací doba:
PO-PÁ 9,00 - 16,00
Tel. objednávky do 17,00 hod.

SO 9,00 - 10,30 pouze výdej zboží

¨
Tel:
466 300 379
733 108 874
prodapa@email.cz

Obchodní a reklamační řád

 
Obchodní podmínky
 
I. Vymezení pojmů
 
- Uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě firmy PRODAPA s.r.o. (dále prodávající). Podmínky blíže specifikují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (kupujících). Veškeré obchodní vztahy jsou upraveny příslušnými zákony, platnými v ČR. Obchodní vztahy mezi firmou a zákazníkem (fyzickou osobou) upravuje občanský zákoník a obchodní vztahy mezi firmami upravuje obchodní zákoník.Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Tato osoba je identifikována názvem společnosti nebo uvedením IČO v objednávce.
 
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 
- Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 
- Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých požadovaných údajů . Při registraci do systému a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu musí kupujícím při jakékoliv jejich změně před další objednávkou aktualizovány.
 
-Aktuální ceny zboží jsou uvedeny prodávajícím v e-shopu , individuálně po přihlášení . Za tyto ceny je poté zboží distribuováno . Prodávající je oprávněn přiúčtovat dopravné.
 
-Ceny uvedené na internetovém obchodu nemusí souhlasit s cenami v provozovnách prodávajícího.
 
- Místem doručení zboží je dodací adresa uvedená kupujícím.
 
- Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.
 
- Vyplněním objednávky , nebo zaregistrováním se u prodávajícího do jeho systému , kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a uložení jeho osobních údajů . Kupující ani prodávající není oprávněn předat tato data třetím osobám.
 
- Komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá v českém jazyce.
 
- Prezentace zboží v katalogu je pouze informativní, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 
III. Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné
 
Expedice zboží probíhá v souladu s termíny uvedenými v popisu u objednávaného zboží, termínem dodání se rozumí termín dodání zboží k prodávajícímu.
 
Následná expedice kupujícím v České republice probíhá dle možností prodávajícího v pravidelných rozvozech po rozvozových trasách prodávajícího, v případě dodání mimo rozvozové trasy prodávajícího, je nutné přičíst až 3 pracovní dny pro doručení Českou poštou, nebo jinou spediční firmou. V případě, že z provozních důvodů nebude možné expediční lhůtu dodržet, bude zákazník o této skutečnosti informován telefonicky nebo e-mailem. U platby dobírkou začíná expediční doba běžet v okamžiku objednání, u ostatních plateb je za začátek expediční lhůty považován okamžik připsání platby na účet prodávajícího, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 
Přepravné se mění v závislosti na povaze zboží a na  vybraném dopravci.
 
 
IV. Reklamace zboží.
 
 
Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s "Reklamačním řádem" platným v ČR.
 
Kupující uplatní reklamaci zboží v provozovně prodávajícího osobním předáním nebo odesláním přepravní službou na adresu provozovny . Po dohodě je možné využít i svozu na trase pravidelných rozvozů prodávajícího.
 
V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit pokud možno do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.
 
Zboží předá prodávajícímu s přesným popisem zjištěných závad a popis jak závady vznikly. Uvede jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo daňového dokladu.
 
V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.Kupující uvede jím preferovaný způsob vyřízení reklamace.
 
 Autodíly a autopříslušenství prodávané prodávajícím je určeno k odborné montáži. Odbornou montáží se rozumí montáž v autoservisu, nebo montáž osobou, která má oprávnění tuto činnost vykonávat. Proto je nutné při reklamaci předložit doklad o odborné montáži. Tímto dokladem je  potvrzení o montáži dílu s uvedením technologického postupu, nebo faktura, popřípadě stvrzenka o zaplacení s uvedením vykonaných prací, z nichž vyplývá, že byla na vozidlo namontována součástka, která je předmětem reklamace. 
Kupující je povinen označit níže uvedené údaje o vozidle, ve kterém byl díl použit :
 
- jednoznačná identifikace - VIN ,značka a typ vozidla , rok výroby, typ motoru ,výkon, ... - datum montáže a demontáže reklamovaného dílu - stav kilometrů při montáži i demontáži dílu
 
Pokud by po demontáži dílu již nebylo možné určit příčinu vzniklé vady dílu, nebo škody vzniklé vadným dílem vlivem špatné montáže, nebo nedodržením postupu při montáži ,je kupující povinen kontaktovat ještě před demontáží prodávajícího a domluvit s ním další postup. Pokud nelze později vyloučit vadu vzniklou právě nesprávným postupem při montáži , nelze reklamaci uplatnit .
 
V případě požadavku uplatnění nároku na vyplacení ceny opravy spojené s výměnou reklamovaného dílu , je kupující povinen předložit doklad o uskutečněné opravě při podání reklamace .
 
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 
V případě nekomunikace kupujícího, odmítnutí převzetí zasilky ,nebo odmítnutí převzetí reklamace ,může prodávající vyfakturovat náklady na uskladnění výrobku a to ve výši 20Kč za den.
 
Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Může ovšem dojít k vyjímečnému případu, kdy je nutné výrobek zaslat k dodavateli, výrobci, nebo servisu výrobce ,kdy se záruční oprava tímto může prodloužit í. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží.
 
Zboží z reklamace bude připraveno k vyzvednutí v provozovně prodávajícího . Pokud si kupující přeje zaslat zboží na adresu, pak je mu účtováno balné a poštovné dle platného ceníku  .
 
Prodávající není povinen převzít zásilku zaslanou NA DOBÍRKU.
 
Pokud nedojde k dohodě, má kupující právo požadovat mimosoudní vyrovnání dle paragrafu 14,zákona 634, z roku 1992.
 
 
 
V. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího
 
Zboží kupující může v níže uvedených případech vrátit do provozovny prodávajícího, uváděné na jeho internetových stránkách.
 
Pokud je kupující spotřebitel, má dle § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboží vrátit bez udání důvodu, a to do 14 kalendářních dnů od data převzetí zboží. Nárok má i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem v provozovně prodávajícího.
 
Pokud kupující není spotřebitel (zboží nakupuje v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti - uvedení IČ na dokladu o nákupu ), právo na odstoupení od smlouvy dle zákona mu nevzniká.
 
Zboží je nutné vracet nepoškozené , kompletní , bez známek montáže , v původním, nepoškozeném balení a s dokladem , který potvrdí, že zboží bylo prodáno prodávajícím.
 
Ze zákona kupující nemůže odstoupit zejména od smlouvy:
 
o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 
o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 
o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 
Nelze vrátit zboží označené prodávajícím jako nevratné, z hlediska charakteru tohoto zboží.
 
Nelze vrátit zboží nebo náhradní díl, z kterého je patrná montáž a nelze vyzkoušet jeho funkčnost .
 
Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v zákonné lhůtě . Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující kontaktuje prodávajícího e-mailem, nebo jinou formou.
 
V případě odstoupení od kupní smlouvy, se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být neprodleně vráceno prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 
V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek ,vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí přijaté peněžní prostředky kupujícímu , až zboží obdrží zpět .
 
Kupující je povinen zboží vrátit ve stavu , v jakém bylo převzato při prodeji .Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 
Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu,nebo zálohu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo po domluvě hotově .
 
Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu jako bonus dárek, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 
V.Právo prodávajícího na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.
 
Snížení vrácené částky je vyúčtováno vždy a na požádání prodávající pošle kalkulaci. Minimální částka, o kterou je ponížena kupní cena při vracení zboží je 80,- , což je technická kontrola výrobku a související úkony ,nikoli paušální poplatek. Výše částky je posuzována u každého zboží individuálně .
 
Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nebo nadměrně opotřebeno.
 
Prodávající je oprávněn proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny jednostranně započíst svůj nárok na náhradu nákladů spojených s vrácením zboží, nárok na náhradu vzniklé škody.
 
VI. Změna ceny ,odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího
 
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.
 
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku , pokud se zboží již nevyrábí nebo nedodává, nebo se zvýšila cena od dodavatele zboží , v těchto případech bude kupující kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil zálohu nebo celou částku kupní ceny, bude mu celá tato částka vrácena zpět .
 
 
VIII. Další ustanovení
 
Tyto obchodní podmínky jsou platné v den objednávky.
 
Odesláním objednávky kupující akceptuje všechna ustanovení obchodních podmínek a ceny zboží a dopravného , ve znění platném v den odeslání objednávky.
 
Případy , které neupravují tyto obchodní podmínky se řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.
 
Záruka uvedená u zboží se týká prodeje dle občanského zákoníku. Záruční lhůta začíná od data prvního nákupu zboží, i v případě , když spotřebitel během tohoto období využije práva na výměnu zboží za nové.
 
Kupující je povinnen si při převzetí zboží překontrolovat, na pozdější reklamace deformací poškozeného zboží ,nebo nekompletnosti dodávky nebude brán zřetel.
 
REKLAMACE DODÁNÍ ZBOŽÍ:
 
Při dodání zboží rozvozem prodávajícího , nebo při přebírání zboží na provozovně nebo od dopravce je kupující společně s předávajícím pracovníkem povinen překontrolovat zásilku, zda nejeví jakékoliv známky poškození .
 
V případě dopravy dopravcem,pokud je zásilka poškozená nebo viditelně rozbalená, zásilku odmítněte a s dopravcem sepište zápis o škodě.
 
V případě dodání naším rozvozem s předávajícím pracovníkem proveďte kontrolu kompletnosti dodávky , pokud je zboží nebo balení jakkoli poškozeno a je předpoklad , že později jej nebude již možno dle těchto podmínek vrátit , odmítněte jeho převzetí.
 
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 
Osobní data ( jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace , jsou prodávajícím považována za diskrétní .
 
Údaje o zákaznících nejsou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, přepravci a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
 
Kupující souhlasí se zasíláním informací ,obchodních sdělení o zboží , službách a nabídkách prodávajícího na jím uvedenou elektronickou adresu kupujícího .
 
UPOZORNĚNÍ
 
Podle zákona o ochraně spotřebitele je prodávající povinen informovat kupujícího o mimosoudním řešení sporů. Dojde-li v souvislosti s nákupem ke sporu mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může tento kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
PRODAPA s.r.o.

Reklamační protokol ke stažení :

Reklamacni protokol (1).pdf (79,6 kB)